Δωρεάν αποστολή για αγορές άνω των 50 €

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ- ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 
   Το παρόν έγγραφο περιγράφει αναλυτικά τις ενέργειες συμμόρφωσης προς τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων 2016/679, γνωστό και ως  ΓΚΠΔ (GDPR). Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου και Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ισχύει όταν ενεργούμε ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων και περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας.
 
Εισαγωγή
  Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία  «ΛΥΚΑΣ Ι.Κ.Ε ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ » (εφεξής εταιρεία) που εδρεύει στο Βαφειοχώρι, Κιλκίς και εκπροσωπείται νόμιμα από την κ. Κατερίνα Χατζηαθανασίου του Γρηγορίου και της Παναγιώτας και την κ. Ελένη Πασιατά του Νικολάου και της Κυράτσας,  στην αποκλειστική κυριότητα της οποίας ανήκει ο παρών διαδικτυακός ιστότοπος και το σύνολο του περιεχομένου του, επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΕΕ 2016/679, καθώς και το σχετικό εκάστοτε ισχύον εθνικό νομοθετικό πλαίσιο περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Ν. 4624/2019), από το οποίο δεσμεύεται πλήρως.
 
Για τους σκοπούς της παρούσης Πολιτικής Απορρήτου και Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων:
 1. Ως «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» νοούνται οι πληροφορίες που αφορούν ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο. Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.
2.  Ως «επεξεργασία» νοείται κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.
3. Ως «υπεύθυνος επεξεργασίας» νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
4. Ως «εκτελών την επεξεργασία» νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας.
 5. Ως «αποδέκτης» νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας, στα οποία κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε πρόκειται για τρίτον είτε όχι.
6. Ως  «τρίτος» νοείται οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή φορέας, με εξαίρεση το υποκείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τον εκτελούντα την επεξεργασία και τα πρόσωπα τα οποία, υπό την άμεση εποπτεία του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.
7. Ως  «χρήστης» νοείται κάθε άτομο που επισκέπτεται τον διαδικτυακό ιστότοπο μας.
8. Ως «συγκατάθεση» του υποκειμένου των δεδομένων νοείται κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.
 
Aρχές που διέπουν την επεξεργασία δεδομένων
 Η  Εταιρεία κατά την επεξεργασία των απλών προσωπικών σας δεδομένων στον διαδικτυακό ιστότοπο της,  τηρεί τις αρχές που διέπουν την νόμιμη επεξεργασία δεδομένων ( αρ. 5 ΓΚΠΔ) και  συγκεκριμένα :
 1) Την αρχή της νομιμότητας, αντικειμενικότητας και διαφάνειας, σύμφωνα με τη συγκεκριμένη αυτή αρχή, τα δεδομένα υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο.
2) Την αρχή του περιορισμού του σκοπού, σύμφωνα με την οποία, τα δεδομένα συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο με τους σκοπούς αυτούς.
 3) Την  αρχή της αναλογικότητας «ελαχιστοποίηση των δεδομένων», σύμφωνα με την οποία τα δεδομένα που επεξεργάζονται,  είναι πρόσφορα, συναφή και αναγκαία για τους επιδιωκόμενους σκοπούς επεξεργασίας.
4) Την αρχή της ακρίβειας των δεδομένων, σύμφωνα με την οποία τα δεδομένα είναι ακριβή και όταν είναι αναγκαίο επικαιροποιούνται.
5) Την  αρχή της ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας, σύμφωνα με την οποία τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ασφάλεια και προστασία τους από παράνομη επεξεργασία, απώλεια, καταστροφή ή φθορά τους.
6)Την αρχή του καθορισμού της χρονικής διάρκειας  της επεξεργασίας  «περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης», σύμφωνα με την οποία τα δεδομένα πρέπει να τηρούνται σε μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων μόνο για το διάστημα που απαιτείται για την επίτευξη των σκοπών της επεξεργασίας.
 7) Την αρχή της λογοδοσίας  του υπευθύνου επεξεργασίας, σύμφωνα με την οποία ο υπεύθυνος επεξεργασίας φέρει την ευθύνη και θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει τη συμμόρφωσή με τον Κανονισμό ενώπιον των εποπτικών αρχών και των δικαστηρίων.
 
Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα
 Στη συνέχεια, περιγράφουμε τις κατηγορίες των προσωπικών δεδομένων που μπορούμε να επεξεργαστούμε, στην περίπτωση προσωπικών δεδομένων που δεν αποκτήσαμε απευθείας από εσάς, τους τρόπους της συλλογής τους, τους σκοπούς για τους οποίους μπορούμε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα και τις νομικές βάσεις της επεξεργασίας.
 
Στο πλαίσιο της χρησιμοποίησης του διαδικτυακού μας ιστότοπου συλλέγουμε τα παρακάτω προσωπικά δεδομένα:
•Δεδομένα που αφορούν σε αναγνωριστικά στοιχεία ταυτότητας, τα οποία παρέχονται από χρησιμοποιούμενες συσκευές ή εφαρμογές, όπως διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (ip address) καθώς και δεδομένα πλοηγήσεως στο διαδίκτυο (cookies), τα οποία μόνα τους ή συνδυαστικά με μοναδικά αναγνωριστικά στοιχεία ταυτότητας, δύναται να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίηση προσώπου
•Δεδομένα επικοινωνίας όπως ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο σταθερό και κινητό.
 
Τρόποι συλλογής δεδομένων
Η Εταιρεία δύναται να συλλέξει δεδομένα σας με τους εξής τρόπους:
 • Από εκδηλώσεις ενδιαφέροντος για την πώληση προϊόντων μας.
 • Από τις παντός είδους συμβάσεις που συνάπτουμε είτε με τα ίδια τα υποκείμενα των δεδομένων είτε με τα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, με τα οποία τα υποκείμενα των δεδομένων σχετίζονται αμέσως ή εμμέσως.
 • Από την αποστολή φόρμας επικοινωνίας
 • Επικοινωνία με εκπρόσωπο της Εταιρείας μέσω e-mail, τηλεφώνου ή αλληλογραφίας
 • Cookies που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή όταν επισκέπτεστε τον Ιστότοπο διαδικτυακές μας τοποθεσίες.
 
Ασφάλεια
Η Εταιρεία αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και τις σχετικές της υποχρεώσεις και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια του Χρήστη. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη είναι ασφαλείς και απόρρητες. Λαμβάνουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο εφόσον εσείς επιλέξετε να τα παρέχετε και ρητά συναινείτε ανά τύπο επεξεργασίας και με τους τρόπους που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική και Δήλωση Προστασίας  Προσωπικών Δεδομένων.
• Η Εταιρεία μας διαθέτει έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό και λαμβάνει  τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να διασφαλίσει ότι τα προσωπικά σας δεδομένα μεταφέρονται, αποθηκεύονται και επεξεργάζονται, σύμφωνα με τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας (ανωνυμοποίηση, ψευδωνυμοποίηση, κρυπτογράφηση δεδομένων, χρήση firewalls, εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι, εκπαίδευση προσωπικού, περιορισμένη πρόσβαση), και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πολιτικής και Δήλωσης Προστασίας Δεδομένων και τον Κανονισμό 679/2016 για την προστασία των  δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
• Εφαρμόζουμε συστήματα διαχείρισης και ασφάλειας των δεδομένων για τη διασφάλιση της  προστασίας των δεδομένων από απώλεια, απαγορευμένη διαβίβαση ή πρόσβαση καθώς και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.
• Όποιος εργαζόμενος ή συνεργάτης της εταιρείας μας έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, τα χρησιμοποιεί για να εξυπηρετήσει αποκλειστικά τους παρακάτω σκοπούς.
 
Σκοπός επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων
Η Εταιρεία συλλέγει κατόπιν  ρητής συναίνεσης σας, μόνο προσωπικά δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα προκειμένου να ικανοποιηθούν τα αιτήματά σας και να σας παρασχεθούν οι υπηρεσίες που επιλέγετε υπό τις βέλτιστες συνθήκες και με τον αποτελεσματικότερο τρόπο. Εάν και όπου απαιτηθούν πρόσθετες πληροφορίες, θα ενημερωθείτε σχετικά κατά τη στιγμή της συλλογής των δεδομένων και θα σας ζητηθεί εκ νέου σχετική συναίνεση.
 
Η Εταιρία συλλέγει δεδομένα :
 • Για την επικοινωνία,
 • Την έκδοση επίσημων γραπτών προσφορών και σχετικών παραστατικών πώλησης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις απαιτήσεις των οικονομικών υπηρεσιών (ΔΟΥ, taxis, κ.α.).
 • Για τη διερεύνηση της πιθανότητας/δυνατότητας κατάρτισης και σύναψης σύμβασης στο πλαίσιο της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας.
 • Για την εκτέλεση των παντός είδους συμβάσεων που συνάπτουμε.
 • Για την προώθηση και διαφήμιση των προϊόντων και υπηρεσιών μας
 • Για την ικανοποίηση/τεκμηρίωση διαφόρων ηλεκτρονικών αιτημάτων σας στο πλαίσιο της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας.
•            Για τη συμμόρφωση με έννομες υποχρεώσεις μας.
•            Για την εκπλήρωση των εννόμων συμφερόντων μας.
•            Για τη νομική και δικαστική προστασία μας.
  Η επεξεργασία των προσωπικών προσωπικών δεδομένων σας, είναι νόμιμη και στηρίζεται στα άρθρο  6 στοιχείο α, β΄, γ’ ,΄δ ε’ του  Ευρωπαϊκού Κανονισμού 679/2016.
  Οι νομικές βάσεις της επεξεργασίας των δεδομένων εκ μέρους μας είναι είτε διαζευκτικά είτε σωρευτικά, η συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων, η εκτέλεση σύμβασης στην οποία το υποκείμενο είναι συμβαλλόμενο μέρος, η συμμόρφωση με έννομες υποχρεώσεις μας, η εκπλήρωση των εννόμων συμφερόντων μας και η διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου, η εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας.
Εάν η επεξεργασία των προαναφερόμενων δεδομένων θεμελιώνεται στη συγκατάθεση, εμείς εφαρμόζουμε όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες για τη νόμιμη λήψη αυτής της συγκατάθεσης όπως προβλέπονται στο άρθρο 7 του Κανονισμού 679/2016.
  Τα προσωπικά σας δεδομένα δε χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς πέραν των στην παρούσα αναφερόμενων και παρασχεθέντων εκ μέρους σας, εκτός αν λάβουμε την άδειά σας, ή εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο όπως οι εξαιρέσεις που προβλέπει το άρθρο 25 Ν. 4624/2019.
 
Αποδέκτες των δεδομένων
  Αποδέκτες δεδομένων είναι οι αρμόδιοι για την εκάστοτε επεξεργασία υπάλληλοί μας οι οποίοι δεσμεύονται με ρήτρες εμπιστευτικότητας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων.
  Φυσικά ή νομικά πρόσωπα στα οποία εκάστοτε αναθέτουμε την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό μας στο πλαίσιο των συμβάσεων που συνάπτουμε (π.χ μεταφορικές εταιρίες). Τα πρόσωπα αυτά είναι «εκτελούντα την επεξεργασία» .
  Τράπεζες και πιστωτικά ιδρύματα με έδρα στην Ελλάδα που έχουν αδειοδοτηθεί και λειτουργούν νομίμως, προς το σκοπό της εκτέλεσης συμβάσεων ή συναλλαγών.
  Εποπτικές, ελεγκτικές, ανεξάρτητες, δικαστικές, δημόσιες ή/και λοιπές αρχές και φορείς στο πλαίσιο των εκ του νόμου αρμοδιοτήτων, καθηκόντων και εξουσιών τους προς το σκοπό συμμόρφωσής μας με έννομες υποχρεώσεις μας ή/και εκπλήρωσης εννόμων συμφερόντων μας.
  Εταιρείες οικονομικών συμβούλων και ορκωτών ελεγκτών στο πλαίσιο των εκ του νόμου αρμοδιοτήτων, καθηκόντων και εξουσιών τους και προς το σκοπό της εκπλήρωσης των εννόμων συμφερόντων μας.
  Εργαζόμενοί μας, προμηθευτές μας, συνεργάτες μας προς το σκοπό εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεών μας έναντι των πελατών μας.
 
Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τρίτους
  Ενδέχεται να κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε παρόχους υπηρεσιών, εταιρικούς συνεργάτες και τρίτα μέρη, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η Εταιρεία θα γνωστοποιεί προσωπικά δεδομένα μόνο σε συμμόρφωση με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου/ Δήλωση Προστασίας Δεδομένων, όταν απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία. Οι συμφωνίες με αυτούς τους εταιρικούς συνεργάτες θα περιορίζουν τους σκοπούς για τους οποίους μπορούν να γνωστοποιηθούν και να επεξεργαστούν τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα και θα απαιτούν την επαρκή προστασία των προσωπικών σας δεδομένων όπως προβλέπεται στα άρθρα 44-49 του Κανονισμού 679/2016.
 
Δικαιώματα Χρήστη
  Ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα του που έχουν συλλεχθεί και υφίστανται επεξεργασία από την Εταιρεία εκτός των εξαιρέσεων που προβλέπει το άρθρο 33 του Ν.4624/2019, καθώς και δικαίωμα ενημέρωσης για την ύπαρξη της πράξης επεξεργασίας και τους σκοπούς της ( Αρ. 13, 14 ΓΚΠΔ) κατόπιν σχετικού αιτήματος με την αποστολή email στην ηλεκτρονική διεύθυνση lykas@lykas.gr ή με σχετικό ενυπόγραφο fax στον αριθμό +302341087223 εκτός των εξαιρέσεων που προβλέπουν τα άρθρα 31,32 του Ν.4624/2019.
  Επίσης, έχει τη δυνατότητα να αλλάζει, να διορθώνει, να συμπληρώνει και να διαγράφει  τα προσωπικά δεδομένα του εκτός των εξαιρέσεων που προβλέπει το άρθρο 34 Ν.4624/2019 , που υφίστανται επεξεργασία από την Εταιρία και για το λόγο αυτό θα μπορεί να επικοινωνεί με την αποστολή email στην ηλεκτρονική διεύθυνση lykas@lykas.gr ή με σχετικό ενυπόγραφο fax στον αριθμό +302341087223.
Επιπλέον, δικαιούται  να λάβει ή να ζητήσει  τη μεταφορά των δεδομένων του, σε μηχαναγνώσιμη μορφή, από εμάς σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον το επιθυμεί.
Ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα ανάκλησης της παρούσας συγκατάθεσης προς επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με την αποστολή email στην ηλεκτρονική διεύθυνση lykas@lykas.gr ή με σχετικό ενυπόγραφο fax στον αριθμό +302341087223.
Κατόπιν μελέτης του σχετικού αιτήματος και ταυτοποίησης του ατόμου, η Εταιρεία θα προβαίνει εντός χρονικού διαστήματος ενός μήνα στην ικανοποίησή του, υπό την προϋπόθεση ότι το αίτημα είναι νόμιμο και ευσταθεί.
Για οποιαδήποτε απορία ή για τη χορήγηση πληροφόρησης σχετικής με την επεξεργασία και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία με αποστολή email στη διεύθυνση lykas@lykas.gr ή με τηλεφωνική κλήση στο Τμήμα Υποστήριξης Πελατών μας στον αριθμό +302341087223.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εντός του χρονικού διαστήματος του ενός μηνός, ο Χρήστης διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, +30 210 6475600, contact@dpa.gr ).
Ειδικότερα, έχετε  τα παρακάτω δικαιώματα, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 679/2016 ( εφεξής ΓΚΠΔ):
-Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να αποκτήσετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένων, σύμφωνα με το άρθρο 15 ΓΚΠΔ. Με την αίτηση πρόσβασης μπορείτε να πληροφορηθείτε για τους σκοπούς της επεξεργασίας, τις σχετικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, τους αποδέκτες στους οποίους κοινοποιήθηκαν ή πρόκειται να κοινοποιηθούν τα δεδομένα, το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν αυτά, την ύπαρξη δικαιώματος για διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων ή περιορισμό της επεξεργασίας τους ή δικαιώματος αντίταξης στην επεξεργασία, πληροφορίες για την προέλευση των δεδομένων και την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ και πληροφορίες σχετικά με τη λογική που ακολουθείται.
-Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων καθώς και τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων που σας αφορούν, σύμφωνα με το άρθρο 16 ΓΚΠΔ.
-Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Δικαιούστε να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 18 ΓΚΠΔ.
-Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία: Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, όταν αυτή βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο ε΄ ή στ΄ ΓΚΠΔ εκτός των εξαιρέσεων που προβλέπει το άρθρο 35 του Ν.4624/2019.
-Δικαίωμα στη διαγραφή (λήθη): Όταν δεν επιθυμείτε πλέον την επεξεργασία και διατήρηση των προσωπικών σας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή τους, υπό την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα δεν τηρούνται για κάποιο συγκεκριμένο νόμιμο και δηλωμένο σκοπό, σύμφωνα με το άρθρο 17 ΓΚΠΔ εκτός των εξαιρέσεων που προβλέπει το άρθρο 34 Ν.4624/2019.
-Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: Δικαιούστε να λάβετε ή να ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων σας, σε μηχαναγνώσιμη μορφή, από εμάς σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον το επιθυμείτε, σύμφωνα με το άρθρο 20 ΓΚΠΔ.
 
Άσκηση των δικαιωμάτων σας
Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία μας, στο Βαφειοχώρι Ν.Κιλκίς και στις νόμιμες εκπροσώπους και διαχειρίστριες της εταιρείας α)Ελένη Πασιατά ή/και β)Αικατερίνη Χατζηαθανασίου.
 
Στο πλαίσιο των αιτημάτων σας, οφείλετε να:
 • Μας δίνετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την ταυτοποίησή σας, καθώς και να μας προσκομίσετε τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα για την επιβεβαίωση της ταυτότητάς σας.
 • Μας ενημερώνετε επακριβώς για τις πληροφορίες που αφορά το αίτημά σας.
Η Εταιρεία μας θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, στο πλαίσιο και της καλής πίστης, να απαντήσει σε κάθε σχετικό αίτημά σας εντός της προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του. Εφόσον, χρειαστούμε παράταση του ως άνω χρονικού διαστήματος, εξαιτίας της πολυπλοκότητας του αιτήματος ή λόγω του αριθμού των αιτημάτων που εκκρεμούν, θα σας ενημερώσουμε σχετικά, αμελλητί.

Διαβίβαση σε χώρες εκτός Ε.Ε.
Ενδέχεται να διαβιβάσουμε προσωπικά  σας δεδομένα σε χώρες εκτός Ε.Ε. (τρίτες χώρες), μόνο εφόσον:
 • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει λάβει «απόφαση επάρκειας» όσον αφορά τους νόμους περί προστασίας δεδομένων σε κάθε μία από τις χώρες αυτές ή συμφωνούνται με τον φορέα που εδρεύει σε τρίτη χώρα τυποποιημένες ρήτρες προστασίας που εκδίδονται την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή δεσμευτικοί εταιρικοί κανόνες ή εγκεκριμένοι κώδικες δεοντολογίας.
 • Το υποκείμενο των δεδομένων έχει ενημερωθεί ειδικά και έχει παράσχει την προς τούτο τη ρητή συγκατάθεσή του και συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου.
 • Η διαβίβαση αυτή λαμβάνει χώρα με σκοπό την εκτέλεση συμβατικών υποχρεώσεών μας και γενικά εφόσον ισχύει μία από τις περιπτώσεις των άρθρων 44-49 ΚΠΠΔ.
Διάρκεια διατήρησης και διαγραφή των δεδομένων
Διατηρούμε τα δεδομένα μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν.
 • Διαγραφή ανενεργών λογαριασμών πελατών: Κάθε 12 μήνες
 • Διαγραφή εκκρεμών παραγγελιών: Κάθε 10 ημέρες
 • Διαγραφή αποτυχημένων παραγγελιών: Κάθε 10 ημέρες
 • Διαγραφή ακυρωμένων παραγγελιών: Κάθε 10 ημέρες
 • Διαγραφή ολοκληρωμένων παραγγελιών: Κάθε 24 μήνες
 • Εάν έως τη λήξη του ως άνω χρόνου βρίσκονται σε εξέλιξη δικαστικές ενέργειες στην οποία εμείς είμαστε διάδικοι, ο κατά τα ανωτέρω χρόνος της τήρησης των δεδομένων θα παρατείνεται έως την έκδοση αμετάκλητης απόφασης.
 • Σε περίπτωση μη σύναψης σύμβασης, τα προσωπικά δεδομένα θα τηρούνται για διάστημα έως τα πέντε (5) έτη από τη συλλογή τους που αποτελεί τον κατά νόμο προβλεπόμενο χρόνο παραγραφής της εξωσυμβατικής ευθύνης.
 • Τα δεδομένα θα τηρούνται για βραχύτερο ή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε σχέση με τα ανωτέρω σε περίπτωση που τέτοιο διάστημα προβλέπεται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.
 
Τροποποιήσεις
Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων  δημοσιεύθηκε την ………………………..
Διατηρούμε το δικαίωμα να ενημερώνουμε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων  και  οποτεδήποτε, δημοσιεύοντας τη νέα έκδοσή της στην ιστοσελίδα μας.